دلم نمی‌خواهد کتاب را بی‌معرّفی بگذارم، ولی فعلاً هم حرفی برای معرفی‌اش ندارم جز این بخش از کتاب که در ادامه می‌خوانید. کتاب فرهنگ شیطان کتابی شاید طنز باشد (و البته دقیقاً طنز) که بعد از خواندش متوجه می‌شوید که همه‌ی دانسته‌هایتان در واقع چیز دیگری بوده‌اند. مثل همین یکی:

  

اعتاق (ازاد کردن بنده):

طوق خودکامگی را از گردن برده‌ای برداشتن و در عوض او را به استبداد خودش گرفتار کردن.

برده بود، گوش به فرمان در آمد و شد با طوق آهنین بر استخوان نشسته.
«آزادی» از راه رسید، نام اربابش را زدود
میخ‌ها را محکم‌تر کوفت و نام خود را بر آن حک کرد.

کتاب فرهنگ شیطان نوشته‌ی آمبروز بیرس

 

 

خواندن این کتاب از حسن اتفاق با کتابی دیگر مقارن شد که باشد معرفی‌اش برای بعد.