چهار هزار شاگرد داشته باشی

و خانه‌ات میان آتش بسوزد

و تو را با دست بسته به دربار ببرند

و ...