گاوش را فروخت

با پولش گاو آهن خرید

خودش و زن و بچه‌اش

شدند گاو