اصلاً فهمِ من از دیپلماسی به اندازه‌ی هویج؛

ولی تو را به جان عزیزت، توقع نداشته باش خنده‌هایت را بفهمم؛

توقع نداشته باش، وقتی این‌طوری می‌خندی،

دلم قرص شود، دلم محکم شود.

اجازه بده دلم هُرّی بریزد و خالی شود.

اجازه بده دست به کمرم بگیرم و بلند شوم از مقابل تلویزیون، وقتی صحبت‌های زنده‌ی جان کری را شبکه‌ی خبر پخش می‌کند.

اصلاً فهم من از دیپلماسی و روابط خارجه به اندازه‌ی هویج.

ولی مثل سکوت این روزهایت،

به عکاسان بگو:

«لطفا عکس نگیرید

این خنده‌ها را مردم ایران نباید ببینند،

من در حال خنده‌ی دیپلماسی هستم.»

محمدجواد جان

وزیر امور خارجه‌ی کشوری هستی که مردمش، شأن نزول آیه‌ی «اشداء علی الکفار رحماء بیهنم» را در کودکی آموخته‌اند.

***

هسته‌ای را تعطیل کن،

اموال بلوکه شده‌مان را محصورتر و بلوکه‌تر کن،

تحریم‌ها را صد برابر کن،

ولی جلوی کفّار نخند.