تفاوت متن توافق‌نامة وزارت خارجة ما با متنی که وزارت خارجة آمریکا روی سایتش قرار داده است، چیزی است شبیه تفاوت رفتار این آقاهه! که جلوی پرچم روسیه ایستاده و رفتاری که آقای ظریف دارد از خودش نشان می‌دهد.

یقیناً حرفی که وزیر خارجة مملکت‌مان آقای ظریف می‌زند، برای ما حجّت است و متن منتشر شده از جانب آمریکا را بی اعتبار می‌دانیم، ولی خدا کند همین باشد، نه آن چیزی که در سایت وزارت خارجة آمریکا آمده و این آقاهه به صورت تصویری آن را نشان داده است!