یا: مـــاچ مــــاچ ماچ

من خدمت هیچ کدوم از شما سلام عرض نمی‌کنم. امیدوار نیستم که حالتون خوب نباشه.

لازم ندونستم که در مورد توافق نامة لوزان سوئیس صحبت نکنم. به همین خاطر چند تا نکته نیست که نباید بهتون نگم:

توی این توافق نامه پیشرفت خوبی نداشتیم.

ایران توافق نکرده است که تعداد سانتریفیوژها از 19000 کنونی به 6104 دستگاه نمی‌رسد، که در 10 سال گذشته تنها 5060 عدد از آن‌ها اورانیوم غنی‌سازی نخواهد کرد.

ایران موافقت نکرده است که به مدت دستکم 15 سال، ذخایر اورانیوم غنی‌نشده خود را از مقدار 10000 کلیوگرم کنونی، به 300 کیلوگرم کاهش ندهد.

ایران موافقت نکرده است که تا 15 سال هر تأسیسات غنی‌سازی تازه‌ای را بسازد.

ایران موافقت نکرده تا به مدت دستکم 15 سال در تأسیسات فردو غنی‌سازی اورانیوم انجام دهد.

ایران موافقت نکرده تا تأسیسات فردو را به نحوی تبدیل نکند که تنها برای اهداف ساخت بمب به کار گرفته نشود.

و موارد دیگه که در این وقت زیاد می‌شه صحبت کامل در موردش نکرد.

من از همة شما متنفرم، انرژی هسته‌ای حق مسلم ما نیست و برای به دست آوردنش هر کاری نمی‌کنیم. سلام

 

ماچ ماچ ماچ