مدت هاست که مقصد برایم مهم نیست،

فقط سفر است که آرامم می کند.