برای خاطر محسن چه آرزوها داشت

که او بزرگ شود بعد ... نشد که نشد