مَثَل غلط

یک شب،

که هزار شب می‌شود.

از دوستم خسوف