عجالتاً فقط بدانید که این‌روزها، بدجور دچار خودسانسوری شده‌ام ...